Algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden.

GDPR

Artikel 15 in de algemene voorwaarden – Verwerking van persoonsgegevens (GDPR)

15-1 Groene Gevels VZW verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die hij van de opdrachtgever ontvangt met het oog op de uitvoering van het contract, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van het contract, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is Groene Gevels VZW. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. 

15-2 De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan Groene Gevels VZW bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan Groene Gevels VZW heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van Groene Gevels VZW en zijn medewerkers zou ontvangen.

15-3 Wij verkopen uw gegevens niet en zullen uw gegevens in de toekomst ook niet aan derden verkopen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@groenegevels.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel).
 

Plantgarantie aanplanten klimplanten VZW Groene Gevels

Garantieperiode: De plantgarantie van VZW Groene Gevels is geldig gedurende 12 maanden na de aanplantdatum van de door ons aangeplante klimplanten.

Oorzaak van problemen: De plantgarantie van VZW Groene Gevels dekt doorgaans alleen problemen die te wijten zijn aan factoren buiten de controle van de klant, zoals ziekten, plagen of reeds bestaande problemen op het moment van aanplant. Schade veroorzaakt door nalatigheid, vandalisme, verwaarlozing of onjuiste verzorging valt niet onder de garantie.

Terugbetaling: In geval van niet goed gedijende planten tijdens de garantieperiode kan de klant onder bepaalde omstandigheden recht hebben op een terugbetaling van de aankoopprijs van de klimplanten, tot een maximum van 15 euro per plant.

Aanvraagprocedure: Klanten dienen specifieke procedures te volgen om aanspraak te maken op de plantgarantie van VZW Groene Gevels. Dit omvat het melden van problemen aan de organisatie via e-mail naar info@groenegevels.be  De melding dient vergezeld te zijn van foto’s van de niet goed gedijende planten. Vervolgens zal een medewerker contact opnemen met de klant om de vervolgstappen te bespreken.

Uitsluitingen: VZW Groene Gevels behoudt zich het recht voor om specifieke plantensoorten of situaties uit te sluiten van de plantgarantie.

Garantieperiode: De garantieperiode is de tijdsduur waarin de plantgarantie van VZW Groene Gevels geldig is. Dit is 12 maanden na de installatiedatum.

Correcte verzorging: De plantgarantie van VZW Groene Gevels is alleen van toepassing als de klant de planten op de juiste manier heeft verzorgd, volgens de aanbevolen instructies van de organisatie. Dit omvat onder meer de juiste watergift, bemesting en bescherming tegen extreme weersomstandigheden, zie ook de correcte verzorging van uw klimplant.

Correcte verzorging van uw klimplanten

Wat doet vzw Groene Gevels bij de aanplant van klimplanten:

1- Selectie van de juiste locatie: We helpen je bij het kiezen van de juiste klimplant voor jouw specifieke locatie in de tuin. Dit omvat het overwegen van de eisen van de plant, zoals de behoefte aan zonlicht of schaduw.

2- Bodemvoorbereiding: We zorgen voor de voorbereiding van de bodem door ervoor te zorgen dat deze goed doorlatend is en verrijkt is met organisch materiaal. Indien nodig, verbeteren we de bodem met compost om de groei van je klimplanten te bevorderen.

3- Ondersteuning bieden: We zorgen voor een geschikte structuur om de groei van je klimplanten te ondersteunen, zodat ze zich kunnen vasthouden terwijl ze omhoog groeien.

4- Mulchen: We mulchen rond de basis van de klimplanten om vocht vast te houden, onkruidgroei te beperken en de bodemtemperatuur stabiel te houden, wat bijdraagt aan optimale groeiomstandigheden.

Wat er verwacht wordt van jou als eigenaar van een groene gevel:

1- Water geven: Het is van groot belang om de grond gelijkmatig vochtig te houden, vooral tijdens het eerste jaar van de groei van je klimplanten. Tijdens langdurige droge periodes raden we aan om eens per week ‘s avonds een royale hoeveelheid water te geven. Vermijd echter overbewatering, omdat dit de planten kan schaden.

2- Bemesting: Gebruik een uitgebalanceerde meststof om je klimplanten te voeden. Het is echter cruciaal om overbemesting te vermijden, omdat dit schade kan veroorzaken aan de wortels en de groei kan belemmeren. Meststoffen worden meestal toegediend in het vroege voorjaar wanneer de groei begint en halverwege het groeiseizoen.

3- Snoeien: Snoei alleen wanneer de plant buiten zijn toegewezen ruimte groeit of om dode of zieke takken te verwijderen. Het gebruik van de juiste gereedschappen, zoals een takkenschaar of heggenschaar, is essentieel voor een goede snoei.

4- Ziekten en plagen: Let op tekenen van ziekten en plagen. Zorg voor voldoende ruimte en ondersteuning om een gezonde groei te bevorderen.

5- Geduld: Sommige klimplanten vereisen geduld, omdat ze tijd nodig hebben om zich te vestigen en te groeien. Wees geduldig en blijf consistent in je zorg, zelfs als de groei aanvankelijk langzaam lijkt.

Gebruiksregels website:

Groene Gevels VZW biedt U deze website en de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van de voorwaarden uiteengezet op deze webpagina. Door de website en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

Groene Gevels VZW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website.
In de mate van het mogelijke werd alle gebruikte informatie gevalideerd via diverse bronnen, toch blijven fouten en vergissingen mogelijk. Elk gebruik dat U derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

Links en verwijzingen:
In deze website kunnen hyperlinks voorkomen naar andere websites en informatiebronnen. Deze verwijzingen worden enkel ten titel van informatie weergegeven, maar worden na elementaire eerste controle, niet op regelmatige basis gecontroleerd naar inhoud. Er kan dus geen garantie gegeven worden betreffende, noch aansprakelijkheid aanvaardt over, de kwaliteit en/of volledigheid van deze bijkomende informatie.

Groene Gevels VZW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar op deze website wordt verwezen.

Intellectuele eigendomsrechten:
U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden
en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Voor commerciële doeleinden is geen enkel gebruik, op welke manier dan ook, toegestaan – tenzij uitdrukkelijke toestemming van Groene Gevels VZW.

Groene Gevels VZW behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.

Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving.