Voor bedrijven en overheden

Aanleg van groendaken en groengevels

Voor de aanleg van groendaken en groengevels kunnen bedrijven, bedrijventerreinverenigingen en lokale overheden bij het Departement Omgeving een projectsubsidie aanvragen. Enkel projecten die leiden tot een netto toename van groendaken en/of groengevels met een minimum oppervlakte van 150 m² komen in aanmerking. De minimumoppervlakte per locatie voor een groendak bedraagt 15 m², voor een groengevel 8 m².

De subsidie bedraagt maximaal € 250.000 per project en maximaal 75% van de totale projectkost. Er wordt gewerkt met oproepen. De laatste oproep had als deadline15 mei 2019. 

Voor meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag kan je terecht op www.omgevingvlaanderen.be/subsidie-voor-de-aanleg-van-groendaken-of-groengevels.

Voor bedrijven

Verduurzamen van bedrijventerreinen

Sommige provincies kennen subsidies toe voor duurzame acties rond bedrijventerreinen. Momenteel zijn dit enkel de provincies Oost-Vlaanderen en Limburg.

Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen kan een subsidie toekennen van maximaal € 20.000 (maximaal steunpercentage van 80%) aan een samenwerkingsverband van minstens vijf Oost-Vlaamse kmo’s, gevestigd op een bedrijventerrein die gezamenlijk verduurzamende acties ondernemen. De deelnemende kmo’s/lokaal bestuur engageren zich gedurende een jaar tot concrete implementaties en praktische toepassingen gericht op de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein, zoals die in het projectvoorstel opgenomen zijn.

De subsidieaanvraag moet ten laatste op 31 oktober van elk werkjaar op het daartoe bestemde formulier ingediend worden.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen: oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/ondernemen/subsidies/subsidie-voor-het-verduurzamen-van-bedrijventerreinen.html

Limburg

De Provincie Limburg heeft daarnaast een subsidie voor ‘kleine duurzame projecten’. Ook terreinrealisaties komen in aanmerking, hierbij gaat het om initiatieven die een concrete, zichtbare en/of tastbare verandering teweegbrengen in de natuurlijke en/of menselijke leefomgeving en zo bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Limburg. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 80 % van het verschil tussen de subsidiabele kosten en inkomsten van het project.

Aanvragen voor deze subsidie moeten worden ingediend ten laatste op 1 april van het lopende jaar. 

Meer informatie is te vinden op www.limburg.be/loket?chk=Sub#7949

Voor land- en tuinbouwsector

Vergroeningspremie

Landbouwers kunnen een vergroeningspremie verkrijgen als compensatie voor de inspanningen die ze leveren voor het toepassen van klimaat en milieuvriendelijke praktijken. Alle details over deze maatregel zijn terug te vinden op lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/perceelsgebonden/vergroeningspremie.

Meer info op de Vlaio website: link